หน้าหลัก
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 Road Map
นโยบายของผู้บริหาร
Download เพลง TO BE NUMBER ONE
 เพลง TO BE NUMBER ONE (1-3)
 เพลง TO BE NUMBER ONE (Backing)
โครงสร้างองค์กร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 กรรมการดำเนินงาน
 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรรมการจัดทำศูนย์ TO BE NUMBER ONE
แผนงาน/โครงกา
 การบูรณาการ/ขับเคลื่อนกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   หนองโสน
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงเรียนวัดจันทราวาส
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงงานเอเชี่ยนฟีด
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงเรียนโยธินบูรณะ
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ผลงานดีเด่น
ปี 2556
 ปี 2557
 ปี 2558
ภาพกิจกรรมโครงการ
ยุทธศาตร์ที่ 1
ยุทธศาตร์ที่ 2
ยุทธศาตร์ที่ 3
 ชมรม
ทะเบียนชมรมTO BE NUMBER ONE
จังหวัดเพชรบุรี
ทะเบียนชมรม TO BE จังหวัดเพชรบุร
ทะเบียนชมรม TO BE แยกรายอำเภอ
ทะเบียนชมรม TO BE ในชุมชน
ทะเบียนชมรม TO BE ในสถานศึกษา
ทะเบียนศูนย์เพื่อนใจTO BE ใน ชุมชน
ทะเบียนศูนย์เพื่อนใจTO BE ใน สถานศึกษา
ทะเบียนศูนย์เพื่อนใจTO BE ใน สถานประกอบการ
 

 

...ชาวเพชรบุรี...เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ก้าวใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE NUMBER ONE...

ความภาคภูมิใจของชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี

 

จำนวนผู้เข้าชม fancy counters for blog and website