เมนูหลัก  || กลับหน้าหลัก
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 Road Map
นโยบายของผู้บริหาร
Download เพลง TO BE NUMBER ONE
 เพลง TO BE NUMBER ONE (1-3)
 เพลง TO BE NUMBER ONE (Backing)
โครงสร้างองค์กร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 กรรมการดำเนินงาน
 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 กรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
สถานการณ์ยาเสพติด
การบูรณาการ/ขับเคลื่อนกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   หนองโสน
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงเรียนวัดจันทราวาส
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงงานเอเชี่ยนฟีด
นวัตกรรม
 การต่อยอดขยายผลนวัตกรรม
 นำเสนอจังหวัดTO BE NUMBER ONE
 ผลงานภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี
ภาพกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมบูธจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม10ปึTO BE NUMBER ONE
ค่ายเยาวชนสดใส
  TO BE NUMBER ONE ปี 2555
  TO BE NUMBER ONE ปี 2556
ทะเบียนชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี
ทะเบียนชมรม TO BE จังหวัดเพชรบุร
ทะเบียนชมรม TO BE แยกรายอำเภอ
ทะเบียนชมรม TO BE ในชุมชน
ทะเบียนชมรม TO BE ในสถานศึกษา
ทะเบียนศูนย์เพื่อนใจTO BE ใน ชุมชน
ทะเบียนศูนย์เพื่อนใจTO BE ใน สถานศึกษา
ทะเบียนศูนย์เพื่อนใจTO BE ใน สถานประกอบการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...ชาวเพชรบุรี...เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ก้าวใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE NUMBER ONE ...

ความภาคภูมิใจของชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม fancy counters for blog and website