......................ชาวเพชรบุรี...เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด..............................

นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
วันที่  21  มิถุนายน  2555  ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

 

 
 
เมนูหลัก  || กลับหน้าหลัก
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 Road Map
นโยบายของผู้บริหาร
Download เพลง TO BE NUMBER ONE
 เพลง TO BE NUMBER ONE (1-3)
 เพลง TO BE NUMBER ONE (Backing)
โครงสร้างองค์กร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 กรรมการดำเนินงาน
 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
 กรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
สถานการณ์ยาเสพติด
การบูรณาการ/ขับเคลื่อนกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   หนองโสน
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงเรียนวัดจันทราวาส
 ชมรม TO BE NUMBER ONE
   โรงงานเอเชี่ยนฟ
ีด

นวัตกรรม

 การต่อยอดขยายผลนวัตกรรม
 นำเสนอผลงานจังหวัด BE NUMBER ONE

ผลงานภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมบูธจังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม10ปึTO BE NUMBER ONE
ค่ายเยาวชนสดใส
  TO BE NUMBER ONE ปี 49
 
   
   

จำนวนผู้เข้าชม fancy counters for blog and website